Welcome ^_^
sample

รพ.สต.ท่าศาลา

sample

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา

ยินดีต้อนรับ..ด้วยความยินดียิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา

ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ประวัติความเป็นมา

เดิมมีสภาพเป็นป่าเขา และราษฎรได้อพยพมาจากอำเภอเมือง และวังสะพุง เพื่อมาจับจองที่ทำกิน เมื่อมาอยู่รวมกันมากขึ้น จึงได้ก่อตั้งเป็นตำบล แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน สภาพทั่วไปของตำบล มีพื้นที่เป็นภูเขา 80% พื้นที่ราบ 20%

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 • ทิศใต้ ติดกับ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 • ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอเมือง และอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 • ข้อมูลอาชีพ

 • อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่

 • อาชีพเสริม รับจ้าง

  สถานที่สำคัญของตำบล

  องค์การบริหารส่วนตำบล

  โครงการต่างๆ ปี 2562