Welcome ^_^
sample

รพ.สต.ห้วยผักเน่า

sample

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผักเน่า

ยินดีต้อนรับ..ด้วยความยินดียิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผักเน่า

ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ.2343 ได้มีราษฎรบ้านหนองหญ้าไช อำเภอท่าลี่ นำโดยท้าวบุดดี อพยพมาตั้งหมู่บ้านอยู่ริมน้ำสานด้าน ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นบ้านลาดค่างในปัจจุบัน ขณะนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำครั่งและเก็บครั่งขาย จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านลาดครั่ง” ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น “บ้านลาดค่าง” เมื่อมีการแบ่งเขตการปกครองบ้านลาดค่างถูกยกฐานะเป็นตำบล ขึ้นกับอำเภอด่านซ้าย โดยมีนายจันทร์ วันทองสุข เป็นกำนันคนแรก ต่อมาในปีพ.ศ.2511 ได้มีการแยกกิ่งอำเภอภูเรือ ตำบลลาดค่างจึงได้ขึ้นกับอำเภอภูเรือจนถึงปัจจุบัน

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ จรดตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่
 • ทิศใต้ จรดตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
 • ทิศตะวันออก จรดตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
 • ทิศตะวันตก จรด สปป.ลาว
 • ข้อมูลอาชีพ

 • อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่
 • อาชีพเสริม รับจ้าง

  สถานที่สำคัญของตำบล

  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง

  ตำบลลาดค่าง ตำบลน่าอยู่

  รพ.สต.บ้านห้วยผักเน่าได้รับ เกียรติบัตร หมู่บ้านที่มีการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

  รพ.สต.บ้านห้วยผักเน่าเป็นตัวแทนจังหวัดเลย เข้าร่วมประกวด รพ.สต.ดีเด่นปี 2561

  รพ.สต.ห้วยผักเน่า ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2560

  กิจกรรมรพ.สต.บ้านห้วยผักเน่า

  จดหมายข่าวการดำเนินงาน

  รับการประเมิน การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2560

  โครงการป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วง ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประจำปี 2560

  โครงการต้นแบบเพื่อควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการปี ๒๕๕๘  ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

  โครงการใกล้บ้าน   ใกล้ใจ ตำบลลาดค่าง  อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

  โครงการนวดแผนไทยและส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน  ตำบลลาดค่าง  อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐ – ๕ ปี อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

  การประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2556

  โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง แบบองค์รวม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผักเน่า อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย

  โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผักเน่า อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย

  โครงการงานประเพณีสงกรานณ์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 2556

   

  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง