Welcome ^_^
sample

โครงการต้นแบบเพื่อควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการปี ๒๕๕๘
  ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ในตับถึง ๖ ล้านคน โดยเฉพาะในภาคอีสานเกือบเต็มพื้นที่ เนื่องจากวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนอีสานที่นิยมกินปลาสุกๆ ดิบๆ ยังมีอยู่มากและพยาธิใบไม้ในตับสามารถเพิ่มจำนวนได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และความตระหนักรู้ของคนในชุมชนยังมีน้อยจากการวิเคราะห์สถานการณ์การตายในจังหวัดเลย พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัด โดยอัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีของจังหวัดเลย เป็นลำดับที่ ๑ เมื่อเทียบกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งหมด และมีแนวโน้มการตายด้วยมะเร็งตับ และท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราตายด้วย โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ตั้งแต่
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ คิดเป็น ๓๖.๗๘, ๓๔.๕๙ และ ๓๖.๙๔ ต่อแสนประชากรโดยเฉพาะประชากรตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ยังมีค่านิยมที่ผิดในการบริโภคปลาสุกๆดิบๆ อยู่มาก โดยมีผู้บริโภคปลาดิบสูงถึง ๑,๖๘๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของประชากร
ดังนั้นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผักเน่าได้เห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้จัดทำโครงการต้นแบบเพื่อควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับแบบบูรณาการณ์ ตำบลลาดค่างขึ้น เพื่อส่งเสริมทัศนะคติที่ถูกต้องให้กับประชาชนในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ได้ตับที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียนตำบลลาดค่างเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ
๒. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่ว นักเรียนตำบลลาดค่าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี
๓. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆของประชาชนตำบลลาดค่าง
๔. ค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ โรคมะเร็งท่อน้ำดีและส่งต่อรับการรักษาในรายที่ตรวจพบความผิดปกติ

กลุ่มเป้าหมาย
-ประชาชนตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

กิจกรรม
- สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
- รณรงค์การเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับในทุกกลุ่มอายุ
- คัดกรองหากลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจรักษาด้วยวิธี verbal screening ในประชาชนอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
- ตรวจ Ultrasound ตับในกลุ่มเสี่ยง
- จัดอบรมให้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคปลาดิบแก่แกนนำหมู่บ้าน กลุ่มเสี่ยง
- อบรมให้ความรู้ผู้นำนักเรียนและครูในโรงเรียน
- เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมประกวดส้มตำปลาร้าสุก

งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม

กลับ

 

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429