Welcome ^_^
sample

รพ.สต.บ้านกลาง

sample

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง

ยินดีต้อนรับ..ด้วยความยินดียิ่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง

ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ประวัติความเป็นมา

เดิมชาวบ้านจากตำบลหนองบัว และอำเภอด่านซ้าย ได้อพยพไปจับจองที่ดินทำกิน ต่อมาได้เกิดเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น และแยกออกจากตำบลหนองบัว มาตั้งเป็นตำบลปลาบ่า สภาพทั่วไป มีสภาพเป็นภูเขา 90% พื้นที่ราบ 10%

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 • ทิศใต้ ติดกับ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 • ข้อมูลอาชีพ

 • อาชีพหลัก ทำนา, ทำสวน/ทำไร่

 • อาชีพเสริม รับจ้างข้อมูล

  สถานที่สำคัญของตำบล

  องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า

  สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ

  กิจกรรมรพ.สต.บ้านกลาง