Welcome ^_^
sample

โครงการงานประเพณีสงกรานณ์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 2556
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผักเน่า อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย

 


              ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป 
สิ่งที่ต้องนำไปในการรดน้ำดำหัว คือ น้ำอบ น้ำหอม น้ำส้มป่อย หรือน้ำเกสรดอกไม้ พร้อมทั้ง พานข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียน อาจมีผ้าตัดเสื้อ ผ้านุ่ง ผ้าห่ม หรือของขวัญเล็กๆน้อยๆไปมอบให้แก่ท่านด้วย ผู้ไปดำหัวจะกล่าวคำขอขมาลาโทษ ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ และอวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จากนั้นจะเอาขันเล็กๆตักน้ำหอม น้ำปรุงที่นำมารดลงบนฝ่ามือผู้ใหญ่ ท่านจะนำน้ำ ปอม น้ำส้มป่อย ขึ้นลูบศีรษะเป็นการยอมรับการขอขมาและอโหสิกรรม แล้วกล่าวให้ศีลให้พร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก้ผู้สูงอายุ
  2. เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
  3. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง
  4. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
  5. เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

กิจกรรม

- กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
- กิจกรรมนันทนาการ

กลุ่มเป้าหมาย

                ผู้สูงอายุทั้งหมดในตำบลลาดค่าง  จำนวน  ๒๕๗   ราย

ภาพกิจกรรม

การตรวจสุขภาพ

รำวงชาวบ้าน

แข่งขันกินกล้วยเพื่อสุขภาพ

หัวเราะอายุยืน

แหย่รูเข็มตาดี

กิจกรรมรดนำดำหัวขอพร

 

  •  

    โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429