Welcome ^_^
sample

โครงการป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วง ตำบลลาดค่าง
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ประจำปี  2560

ความสำคัญของปัญหา

จากข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (3 ปีย้อนหลัง) พบว่า ตำบลลาดค่างพบจำนวนผู้ป่วยในปี 2557 – 2559 คือ 39 , 40 และ 48 ราย ตามลำดับ คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 1,719.5 , 1,763.66 และ 2,116.40 ตามลำดับ โดยมีการระบาดส่วนมากในวัยทำงาน คิดเป็นร้อยละ 42.13 รองลงมาคือวัยเด็ก 0-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.53 จากสถานการณ์ ตำบลลาดค่าง อัตราการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการระบาดมากในกลุ่มวัยทำงาน

 

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงหรือโรคอื่นๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล

กลุ่มเป้าหมาย
-ประชาชนตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
กิจกรรม
1.นักเรียนรณรงค์เก็บขยะรอบหมู่บ้าน
2.นักเรียนรณรงค์การป้องกันโรคอุจจาระร่วง "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"
3.การบรรยายให้ความรู้การป้องกันโรคอุจจาระร่วง
4.แข่งขันประกวดการทำอาหารลาบปลา ก้อยปลา
หัวข้อ “กินสุกก่าแซบ”
5.ประกาศผลการแข่งขัน
6.มอบรางวัล
7.สอนทักษะการตรวจสำหรับนักเรียน
8.ตรวจร้านอาหารในตำบลลาดค่าง

งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม

 

กลับ

 

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429