Welcome ^_^
sample

วิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

มื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 นางสาวปุณณภา ปิติโชติโภคิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาบ่า
ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร ในเขตพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
เขต 7 (ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์) ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร ในเขตพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 7 (ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ร่วมกันพร้อมวางแผนการดำเนินงาน

 

ภาพกิจกรรม
 

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429