Welcome ^_^
sample
โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปี 2555


สาธารณสุขอำเภอภูเรือและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ที่บ้านปลาบ่า หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด อำเภอภูเรือ โดยการบูรณาการส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยทหาร สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนจากพื้นที่ ตำบลปลาบ่า ร่วมกันรณรงค์ ปลุกกระแส สร้างการกระตุ้นจิตสำนึก ให้ทุกคนในพื้นที่ตระหนักในความสำคัญของปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอภูเรือ ได้คัดเลือกเอาบ้านปลาบ่า หมู่ที่ ๑ เป็นหมู่บ้านที่เข้าปฏิบัติการ โครงการ ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการเชิงรุก ปิดล้อม X-ray ภายใน ๙๐ วัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อำเภอละ ๑ หมู่บ้านทั่วประเทศ

รูปกิจกรรม

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429