Welcome ^_^
sample

โครงการ คลินิกโรคเรื้อรังใกล้บ้าน ดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงไปพร้อมๆกัน ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการบริการทางสุขภาพที่สะดวกใกล้บ้าน
 2. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลและเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างใกล้ชิด
 3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนได้ตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการดูแลตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในตำบลสานตม จำนวน 10  คน
 2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในตำบลสานตม จำนวน  41  คน

ระยะเวลาดำเนินงาน

กุมภาพันธ์ - กันยายน 2557


วิธีดำเนินงาน/กิจกรรมในโครงการ

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 2. จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 3. จัดหาอุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
 4. แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพในการดำเนินโครงการ
 5. ดำเนินกิจกรรมตามแผน โดยให้บริการผู้ป่วยในช่วงเวลา 06.30 น. – 08.30 น.
 6. ประเมินผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน

 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคลินิกเบาหวานความดัน ร้อยละ 100
 2. ไม่พบภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหานและความดันโลหิตสูง
 3. ผลจากการประเมินระดับน้ำตาลสะสม (AIC) ไม่เกิน 8 จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10
 4. ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ มีระดับน้ำตาลในเลือกสูงไม่เกิน 180 mg% คิดเป็นร้อยละ 80
 5. ผู้ป่วยควบคุมระดับความดันโลหิตสูง ระดับความดันโลหิตสูงไม่เกิน160/100 คิดเป็นร้อยละ 97.5

 

รูปกิจกรรมรวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429