Welcome ^_^
sample

โครงการสานตมร่วมใจรณรงค์ใส่ใจ  ห่างไกลโรคเรื้อรัง ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 1. เพื่อให้กลุ่มประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยง อายุ 14-34 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่สะดวกใกล้บ้า                                                                                                     
 2. เพื่อเป็นการค้นหากลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ ที่ไม่รู้ตัวว่าป่วยจะได้ลดความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและได้รับการรักษาที่ถูกต้อง                                                                       
 3. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในตำบลสานตมได้ให้ความสำคัญ ตื่นตัวและรู้ถึงอันตรายจากการป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง                                                                                                        

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยง อายุ 14-34 ปี ในเขตตำบลสานตม จำนวนทั้งหมด 1135 คน                                                                                                                   
ระยะเวลาดำเนินงาน
กุมภาพันธ์ –กันยายน 2557                                                                                                                       
วิธีดำเนินงาน/กิจกรรมในโครงการ                                                                                                               

 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 2. จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 3. จัดหาอุปกรณ์สำหรับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ                                                                                                   
 4. ชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพในการดำเนินโครงการ                                                                                                      
 5. ดำเนินกิจกรรมตามแผน โดยออกให้บริการคัดกรองคัดกรองในช่วงเวลา 06.30 น. – 08.30 น.                                                                                                          
 6. ประเมินผลการดำเนินงาน   
 7. สรุปโครงการ        
                                                                                       

ผลการดำเนินงาน                                                                                                             

 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่อาศัยอยู่ในตำบลสานตมสานตมเข้ารับการตรวจคัดกรอง ร้อยละ 98.16                                                                                                          
 2. ผู้ที่ผลการคัดกรองผิดปกติต้องได้รับการตรวจคัดกรองซ้ำร้อยละ 100                                                                                                      
 3. ผู้ที่มีผลการคัดกรองที่มีภาวะผิดปกติต้องได้รับการส่งต่อพบแพทย์ ร้อยละ 100                                                                                                      

 

รูปกิจกรรมรวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429