Welcome ^_^
sample

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                                                                          

 1. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงรับรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเอง                                                                                                                       
 2. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและตระหนักในการจัดการสุขภาพตนเอง                                                                                                                
 3. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงไม่เกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง                                                                                                                    

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 49 ราย                                                                                                                          
 2. กลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จำนวน 11 ราย                                                                                                                                 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ย.2557- ธ.ค.2557                                                                                                                               

วิธีดำเนินงาน/กิจกรรมในโครงการ                                                                                                                           
ขั้นเตรียมการ      

 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่                                                                                                                           
 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทีม NCD เพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน                                                                                                                                 
 3. เขียนโครงการเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนและอนุมัติงบประมาณ และเพื่อสนับสนุนนโยบายแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา NCD                                                                                                                                    
 4. ประชุมชี้แจงโครงการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน                                                                                                                           
 5. จัดทำแผนการดำเนินงานและดำเนินการตามแผน                                                                                                                                 

ขั้นดำเนินการ                                                                                                                              

 1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง                                                                                                                           
 2. แจ้งภาวะสุขภาพให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทราบ                                                                                                                               
 3. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                                                                                  
 4. ประเมินความรู้ก่อนเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                                                                                                                              
 5. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานโครงการ                                                                                                                                  

ขั้นประเมินผล                                                                                                                             

 1. ประเมินความรู้หลังเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                                                                                                                              
 2. ประเมินระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและระดับความดันโลหิตในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในการติดตามเยี่ยม ครั้งต่อไปหลังเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                                                                                                                             
 3. ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงซ้ำประจำทุกปี                                                                                                                                   

ผลการดำเนินงาน                                                                                                                         

 1. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง                                                                                                            
 2. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและความตระหนักในการจัดการสุขภาพตนเอง        

 

รูปกิจกรรม

 

 รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ท้องถิ่นจังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

www.sasukphurua.com
โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429