Welcome ^_^
sample

กิจกรรมชาวสา-สุข ปี 2556

รายนามอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2556 อำเภอภูเรือ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือร่วมกับการปะปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพน้ำปะปาดื่มได

คณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะเจ้าหน้าที่รพ.สต.งกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเรือร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และประดัับดอกไม้ในรพ.สต.

กีฬาสัมพันธ์ คปสอ.ภูเรือ 7 ก.พ.57

เดินรณรงค์ "รักภูเรือ รักเลย รักสุขภาพ"ในขบวนพิธีเปิดไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ ปี 2556

คณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยและคณะได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ปรับปรุงภูมิทัศน์และประดัับดอกไม้ สสอ.ภูเรือ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.สต.กระแสบน

รณรงค์ งดสูบบุหรี่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

ต้อนรับทีมสหวิชาชีพของสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันปิยมหาราช

กิจกรรมรณรงค์ "วันล้างมือโลก”
  ปี 2556

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน

การประชุมโครงการปิดทองหลังพระ หมู่ 3 บ้านกลาง ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ประเมินทีม SRRT อำเภอภูเรือ

พัฒนาสวนสมุนไพรในหน่วยงาน

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก
โครงการ “บ้าน โรงเรียน ชุมชนปลอดภัยจากไข้เลือดออกและลูกน้ำยุงลาย อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย” ปีงบประมาณ 2556

โครงการ “ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน  อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย” ปีงบประมาณ 2556

โครงการฝึกอบรมทำความดีเพื่อพ่อ (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) รุ่นที่ 2/2556

วันอสม.แห่งชาติ ปี 2556

โครงการฝึกอบรมทำความดีเพื่อพ่อ (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) รุ่นที่ 1/2556

กาชาดร้อยรวมใจ สานสายใย สร้างเสริมคุณภาพชิวิต จังหวัดเลย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ภูเรือ จ.เลย

 

www.sasukphurua.com

โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429