Welcome ^_^
sample

กิจกรรมชาวสา-สุข ปี 2557


 

คณะเจ้าหน้าที่สสอ.เทพา จ.สงขลามาเยี่ยมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะเจ้าหน้าที่ สสจ.ศรีสะเกษ มาเยี่ยมและร่วมสัมมนา

กีฬาสัมพันธ์ คปสอ.ภูเรือ 30 ธันวามคม 2557

ศูนย์สุขภาพจิตเขต 4 ได้มาเยี่ยมและร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้

ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับอำเภอ อำเภอภูเรือ

การบริจาคโลหิต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2557

กิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557

กิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติเกียรติคุณสมาธิบำบัดประจำปี ๒๕๕๗

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การตรวจหาสารเสพติด

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ครั้งที่ 1/2557

ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ 2557

 

www.sasukphurua.com

โทร 0-4289-9114 แฟกซ์ 0-4289-9429